Aktualności

01.04

„Czy znacie tych chłopców…” KONKURS„Czy znacie tych chłopców…” KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

na wspomnienia związane ze spadochroniarstwem wojskowym – w 90 rocznicę pierwszego grupowego skoku spadochronowego pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy

 

Organizatorzy: Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy 
                          Jednostka Wojskowa AGAT 
                          Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu 
                          Burmistrz Dziwnowa 
                          6 Brygada Powietrzno - Desantowa 
                          Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 batalionu szturmowego 
                          Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie

 

1. Konkurs ma zasięg międzynarodowy. Adresowany jest przede wszystkim do byłych żołnierzy: jednostek powietrznodesantowych, rozpoznania specjalnego, specjalsów, spadochroniarzy wojskowych.

 

2. Tematyka konkursu obejmować ma wspomnienia związane ze: szkoleniem spadochronowym, skokami spadochronowymi, desantami powietrznymi, zawodami spadochronowymi.

 

3. Praca powinna być oryginalna – nie może być powieleniem lub kompilacją istniejących opracowań, relacji, wspomnień i opublikowanych (także w internecie) źródeł. Powinna być, więc samodzielnie opracowanym i przygotowanym materiałem. Do pracy mogą być dołączone zdjęcia i dokumenty (kserokopie, skany itd.)

 

4. Objętość pracy dowolna. Należy ja nadesłać na adres organizatora Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie ul. Reymonta 8, 72-420 Dziwnów.

 

5. Do pracy powinny być dołączone dane adresowe i kontaktowe autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres email.

 

6. Ostateczny termin nadesłania prac: 31 lipca 2017r.

 

7. Ogłoszenie wyników konkursu 26 sierpnia 2017r podczas apelu rozpoczynającego Festyn Komandosa w Dziwnowie.

 

8. Jury konkursu zostanie powołane przez Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy ds. kultywowania tradycji.

 

9. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni laureatów I, II, III miejsca. Nagrody (rzeczowe i puchary) ufundują: Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy, Burmistrz Dziwnowa, Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 bsz.

 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyróżnienia innych prac, które uznają za interesujące i przyznania ich autorom nagród w formie innej niż pieniężną.

 

11. Decyzja Jury, co do wyboru nadesłanych prac jest nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu). Nie będą udostępnianie informacje na temat przebiegu pracy Jury w trakcie jej trwania. Efekt pracy JURY zostanie przedstawiony jedynie w formie publicznie ogłoszonego komunikatu końcowego. Opinie Jury o poszczególnych pracach nie będą udostępniane.

 

12. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom; po ocenie jury zostaną skatalogowane i zarchiwizowane.

 

13. Po zakończeniu konkursu Organizatorzy planują opublikować najlepsze relacje na fanpagu Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy, Festynu Komandosa oraz w „Spadochroniarzu”.

 

14. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie (niewyłączne) majątkowe do prac konkursowych i załączonych fotografii, co upoważnia Organizatora do ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
- wprowadzenie do pamięci komputerów i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych;
- utrwalenie, zwielokrotnienie, bez względu na technikę ( np. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) i wielkość nakładu;
- rozpowszechnianie, zamieszczanie w Internecie, nadawanie droga przewodową i bezprzewodową, wystawianie, publiczne odtwarzanie, w tym podczas seminariów i konferencji;
- wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym: promocyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych;
- prawo do korzystania z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, korektę, redakcję, kompilacje adaptację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części;
- we wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawo osobiste, jakim jest wiązanie z dziełem ich nazwiska; również prawo do samodzielnej publikacji pracy (bez uzyskiwania wcześniejszej zgody Organizatora) – pod warunkiem podania informacji o przygotowaniu pracy na konkurs i podaniu ogólnych danych na jego temat.

 

15. W zakresie ochrony danych osobowych oraz wizerunków:
- wszelkie dane osobowe autorów zawarte w metryczce pracy są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem;
- administratorem danych osobowych gromadzonych podczas konkursu jest Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy;
- uczestnik konkursu podaje swoje dane dobrowolnie;
- uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji projektu ;
- na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku osoba, która przekazała swoje dane ma prawo dostępu do nich, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania;
- nadesłanie prace i zawarte w nich lub dołączone do nich materiały nie mogą naruszać prawa do wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym wypadku autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

 

Wiceprezes Zarządu Głównego

Związku Polskich Spadochroniarzy
ds. kultywowania tradycji
ppłk w st. spocz. Witold Brzozowski

Wstecz