O nas

Witamy na stronie Związku Polskich Spadochroniarzy - najstarszego oraz największego w Polsce stowarzyszenia skupiającego ludzi kochających sport spadochronowy.

 

Związek Polskich Spadochroniarzy jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich oraz Polaków, obywateli innych Państw, którzy wykonywali lub wykonują skoki spadochronowe. Do Związku należą zarówno żołnierze zawodowi i rezerwiści różnych formacji wojskowych, a także miłośnicy spadochroniarstwa uprawiający ten sport wyczynowo lub rekreacyjnie wywodzący się ze środowiska cywilnego. ZPS jest organizacją skupiającą w swych szeregach różne pokolenia spadochroniarzy.

 

Związek powstał 7 września 1989 roku w Warszawie. Zrzesza blisko 3 tysiące członków skupionych w 20 Oddziałach w Polsce. Członkowie Związku dzielą się na: rzeczywistych, honorowych i wspierających. Działalność statutowa Związku opiera się na pracy społecznej jego członków. Podstawowym ogniwem Związku są Oddziały. Na szczeblu Oddziału funkcjonują koła zainteresowań. Oddziały posiadają osobowość prawną. Najwyższą władzą statutową jest Krajowy Zjazd Delegatów Związku. Pomiędzy zjazdami, pracą Związku kieruje wybierany na czteroletnią kadencję Zarząd Główny. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą obligatoryjnie: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz Generalny i Skarbnik. Prezydium kieruje pracami Związku w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu Głównego, reprezentuje go na zewnątrz i wykonuje uchwały Zarządu Głównego. Organem wewnętrznym ZPS jest Biuro Krajowe, powołane do zapewnienia niezbędnych warunków do pracy Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Honorowemu Sądowi Koleżeńskiemu. W Biurze Krajowym mogą być zatrudnieni członkowie władz Związku oraz inni pracownicy. Biurem kieruje urzędujący członek Prezydium Zarządu Głównego. Główna Komisja Rewizyjna i Honorowy Sąd Koleżeński są organami statutowymi Związku. W celu wykonania głównych celów statutowych Związku powołuje się komisje tematyczne, jak  Komisja Sportowa czy też Komisja Historii i Tradycji ZPS.

 

Najwyższym wyróżnieniem w Związku jest uhonorowanie medalem „Za Zasługi dla Związku Polskich Spadochroniarzy” oraz nadanie godności Członka Honorowego ZPS przez Zjazd Delegatów.

 

Świętem organizacyjnym ZPS jest Dzień Spadochroniarza obchodzony 23 września - w rocznicę powołania przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w 1941 roku w Szkocji.

 

Głównym celem Związku jest upowszechnianie sportu spadochronowego, integracja środowisk skupiających byłych spadochroniarzy oraz osób uprawiających spadochroniarstwo wyczynowo i amatorsko oraz działanie na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Do statutowych obowiązków należy także upowszechnianie  i kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa oraz troska o miejsca pamięci narodowej związane z bojowym, szkoleniowym i misyjnym spadochroniarskim szlakiem jednostek Wojska Polskiego, prowadzenie szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju; prowadzenie działalności naukowej i oświatowo-wychowawczej oraz udział w pracach nad rozwojem i modernizacją sprzętu spadochronowego, także popularyzowanie rekreacyjnego i wyczynowego sportu spadochronowego, motolotniactwa i survivalu.

 

Członkowie Związku biorą udział w licznych zawodach spadochronowych krajowych i zagranicznych zdobywając wielokrotnie wyróżnienia i tytuły Mistrzów Świata w celności lądowania. Związek organizuje co roku Spadochronowe Mistrzostwa ZPS w skokach na Celność Lądowania, Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym, Zawody o Puchar Polski „PARA-SKI” oraz Zawody Sportowo-Obronne ZPS dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

 

Związek od 1999 roku jest członkiem Związku Europejskich Spadochroniarzy (U.E.P.) i aktywnie uczestniczy w jego pracach. Był gospodarzem XI Kongresu U.E.P. w Krakowie Organizował również II Międzynarodowe Mistrzostwa U.E.P. w 2001 roku oraz III Międzynarodowe Mistrzostwa U.E.P. w Wieloboju Spadochronowym.

 

Od chwili powstania ZPS ściśle współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz innymi urzędami administracji państwowej i samorządowej w celu skutecznej realizacji celów statutowych.

Związek Polskich Spadochroniarzy w 2004 roku uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Związek wydaje również czasopismo „Spadochroniarz”. Całokształt spraw organizacyjno – statutowych zamieszczana jest w Biuletynie Informacyjnym dla Zarządów Oddziałów Związku.

 

W 2009 r. Związek uroczyście obchodził jubileusz 20 - lecie powstania i 10 – lecie przynależności do Związku Europejskich Spadochroniarzy (U.E.P.)

 

Rok 2014 r. - rokiem obchodów 25-lecia Związku Polskich Spadochroniarzy oraz 15-lecia przynależności do Związku Europejskich Spadochroniarzy (U.E.P.)

 

W 2019 r. Związek Polskich Spadochroniarzy obchodzić będzie 30 rocznicę powstania.