OPP

ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 stycznia 2005 roku - Sygnatura sprawy WA.XIX NS-REJ.KRS/358/5/131 ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY otrzymał status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.


Zgodnie z zapisem w KRS (0000091847) Dział 3 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego - ZPS prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie:
1. (PKD-91.33.Z) - organizowania spotkań członków.
2. (PKD-91.33.Z) - uczestniczenia w okazjonalnych uroczystościach związanych ze świętami państwowymi, rocznicami upamiętniającymi działalność wojenną polskich spadochroniarzy w kraju i za granicą oraz z Dniem Spadochroniarza.
3. (PKD-92.62.Z) - aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach programowych, organizacyjnych i w imprezach sportowych organizowanych na szczeblu U.E.P..
4. (PKD-91.33.Z) - organizowania spotkań i odczytów na terenie szkół, zakładów pracy i organizacji młodzieżowych na temat historii i dnia dzisiejszego polskiego spadochroniarstwa.
5. (PKD-92.62.Z) - organizowania - samodzielnie lub z innymi stowarzyszeniami - szkoleń, imprez promocyjnych oraz zawodów o charakterze spadochronowym i paramilitarnym.
6. (PKD-91.33.Z) - współdziałania z innymi związkami i organizacjami, organami administracji samorządowej i państwowej, jednostkami wojskowymi, szkołami i zakładami pracy.
7. (PKD-91.33.Z) - organizowania wymiany doświadczeń między ośrodkami i instytucjami związanymi ze spadochroniarstwem w zakresie form i metod szkolenia, a także współdziałania z producentami w zakresie testowania, opiniowania sprzętu spadochronowego, zgłaszania konstruktorom i producentom uwag i wniosków.
8. (PKD-91.33.Z) - pozyskiwania w szeregi członków rzeczywistych związku młodzieży czynnie uprawiającej spadochroniarstwo w celu zapewnienia ciągłości związku.
9. (PKD-93.03.Z) - rejestrowania i porządkowania mogił oraz miejsc pamięci narodowej związanych z polskimi spadochroniarzami oraz ze spadochroniarzami pochodzącymi z państw - członków U.E.P