Statut

Nowy Statut ZPS

W dniu 26.02.2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego nowy Statut ZPS.

Potrzeba uchwalenia nowego Statutu wynikała głównie z konieczności dostosowania go do zmienionej Ustawy o Stowarzyszeniach. Ponadto, upadłość Spółek „Komandos” wymuszała potrzebę wykreślenia z dotychczasowego Statutu zapisów związanych z ich działalnością.

Statut ten został opublikowany na naszej stronie internetowej w wersji elektroniczne bezpośrednio po jego wpisaniu do KRS. Natomiast po wydrukowaniu wersji książeczkowej, został on wraz z załącznikami (Regulamin Pracy ZG, Regulamin Pracy i Zakres Obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej, Regulamin Honorowego Sądu Koleżeńskiego) przesłany do członków ZG, KSH, KR i Oddziałów. Całość stanowi dokumentację regulującą działalność naszego Związku.

Składam podziękowania wszystkim, a głównie członkom Zarządu Głównego oraz Delegatom na Zjazd, za zaangażowanie oraz twórczy i kreatywny wkład w merytoryczne opracowanie projektu Statutu. Dziękuję również Kierownikowi Biura Krajowego i firmie PAJ-PRESS za przygotowanie do druku oraz dystrybucję tych dokumentów.


Prezes ZG ZPS

Jan Kempara


 

 

Kliknij aby pobrać